خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم

عنوان
خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم
مولف، مصحح
محمدبن‌علی ابن‌عربی
چاپخانه
هندوستان ، میرزا محمد شیرازی المشهور بملک الکتاب
سال چاپ
1300ق./1867م
تعداد صفحات
445
زبان
عربی