سواد معاهدۀ دولتین علیتین افغانستان و ایران

عنوان
سواد معاهدۀ دولتین علیتین افغانستان و ایران
مولف، مصحح
-
چاپخانه
مطبعۀ ماشین‌خانه مبارکۀ سنگی
سال چاپ
1302 ش
تعداد صفحات
17
زبان
سایر زبان هافارسی