منتخب نفیس از آثار حضرت شیخ الرئیس

عنوان
منتخب نفیس از آثار حضرت شیخ الرئیس
مولف، مصحح
عبدالحسین میرزا شیخ الرییس قاجار ، به خط ابن‌عبا‌س‌ مرتضی‌ الحسینی‌ البرقا‌نی‌
چاپخانه
بمبئی‌
سال چاپ
سال ۱۲۷۳ شمسی
تعداد صفحات
262
زبان
فارسی