موزه تاریخ علم دکتر محفوظی

تاریخچه چاپ سنگی در ایران

نویسنده: اکرم مسعودی

مقاله حاضر، نگاهی به ورود چاپ سنگی به ایران و چگونگی تاسیس آن در ایران دارد وبه ذکر نام چاپخانه های دولتی وخصوصی که به امر چاپ کتاب ونشریه درآن زمان می پرداختند ونیز نام برخی از نشریات وکتاب هایی که در این چاپخانه ها به چاپ رسیده استمی پردازد.

 

دریافت مقاله