موزه تاریخ علم دکتر محفوظی

شاهنامه های چاپ سنگی

نویسندگان: جواد صفی نژاد
منبع: میراث فرهنگی زمستان 1374 شماره 14